loading

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

 

Érvényesek valamennyi jelen és jövőbeli értékesítésre és szolgáltatásra, kivéve, ha a szerződő felek, ezek alkalmazásától kifejezetten és írásban rögzítetten eltérnek. Az ÁSZF egyfajta kiegészítő dokumentum, mely az egyes adásvételi szerződések (továbbiakban: Szerződés), és megrendelések kiegészítésére, illetve a 2022 augusztus 1.-től visszavonásig érvényes értékesítési feltételek rögzítésére szolgál. Termékeink, illetve szolgáltatásaink felhasználási módját, célját a Molnárbeton kft. alaphelyzetben nem ellenőrzi, és a nem rendeltetésszerű felhasználásból eredő károkért és egyéb anyagi igényekért felelősséget nem vállal. Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése és az ahhoz kapcsolódó egyedi szerződések, illetve ezek módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes. Az alábbi szerződési feltételek az Gyártónak szóló megrendelés Gyártó részére történő megküldésével, illetve a Szerződés aláírásával a Vevő által elismertnek minősülnek.

 

Árak és fizetési feltételek

 

Gyártó minden tárgyévben közzéteszi termékei árjegyzékét, amelyet www.mbstone.hu weboldalon megtalálhat. Az árjegyzékben feltüntetett eladási bruttó árak tartalmazzák az általános forgalmi adó értékét. Gyártó fenntartja jogát az évközi árkorrekcióra, az adalékanyagok, energia-, szállítási költségek stb. árváltozása esetén. Gyártó aktuális árjegyzéke a termékre vonatkozóan a gyártelepi árakat tartalmazza, a termék fuvarköltségét nem.
Eltérő megállapodás hiányában az árak a MB Stone érvényes árlistájában feltüntetett árak érvényesek. A vételár megfizetése a Szerződésben, illetve a megrendelésben rögzített feltételekkel történik. Szerződés hiányában az áru értékének kiegyenlítése előre utalással. Gyártó kérésére Vevő a szállítólevélen, vagy egyéb módon megjelölve.

Számlázás

 

Szerződés aláírása esetén a számlázás és fizetés az abban meghatározott feltételek szerint történik. Számlareklamációt a számla kézhezvételének napjától számított 8 napon belül fogadunk el. A számlát kiszállítás utáni napon, postai úton juttatja el a Gyártó a Vevő részére.

Raklaphasználat

 

Fa alapanyagú raklapra helyezi a Gyártó a terméket, amely pántolószalaggal van csomagolva. A Gyártó az adatait a raklapokon található címkén tünteti fel. Az üres sérülésmentes raklapokat a gyártó visszavásárolja a kereskedőtől vásárlástól számított 3 hónapon belül. Csak jó állapotú –  javítható raklapot nem áll módunkban visszavenni. A Gyártó a Vevő részére a raklapdíjat utalja vissza.

A raklap díja 5000Ft/db+Áfa
raklaphasználatidíj 1100Ft/db+Áfa

 

Megrendelések, teljesítési határidő, megrendelés lemondás

 

Megrendelések és azok visszaigazolásai kizárólag írásban érvényesek. Telefonon adott megrendelést a Gyártó nem fogad el. A megrendelések leadása Web Shopon és a kiadott megrendelő lapon minden esetben írásban történik. Amennyiben Vevő egyedi projekt megállapodással, akciós illetve egyedi kedvezménnyel rendelkezik, a megrendeléseken köteles feltüntetni az akció illetve projekt megnevezését, hivatkozni az egyedi vagy projekt megállapodásra. Ezek elmulasztása esetén a számlák az érvényes szerződéses kondíció alapján kerülnek kiállításra! A megrendeléseket a visszaigazoláson, illetve a Szerződésben feltüntetett feltételekkel teljesítjük. Egy rendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az általunk írásban visszaigazolásra került. A visszaigazoláson, illetve a Szerződésben a várható szállítási határidő kerül feltüntetésre, azonban igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni. A tényleges szállítási határidő a rendelési mennyiség és a gyártói kapacitás függvénye. Amennyiben az eltér a visszaigazolásban feltüntetett határidőtől, Vevőt arról értesítjük. A szállítási határidővel kapcsolatos adatközlések a megrendelés visszaigazolásáig tájékoztató jellegűek. Vevő köteles a számára megküldött visszaigazolást ellenőrizni. Amennyiben annak tartalmával kapcsolatban a visszaigazolást követő munkanap végéig írásban kifogás nem érkezik, az immár a Vevő által kezdeményezett megrendelésnek tekinthető és Eladó a visszaigazolás szerinti szállítást véglegesnek; Vevő által ellenőrzöttnek; Vevő által visszavonhatatlanul elfogadottnak tekinti, mellyel kapcsolatban, a későbbiekben reklamációt nem fog el.

 

Teljesítés helye, ideje, az Áru átvétele

 

A felek megállapodnak abban, hogy az Áru átadásának teljesítési helye a Gyártó által meghatározott telephely a helyszín.
A felek megállapodása alapján adásvételi szerződésben szereplő Árut a Vevő köteles a meghatározott teljesítési helyen történő átvétel esetén az Áru rendeltetési helyre történő szállításakor nyomban átvenni és külön megállapodás hiányában az Áru lerakodásról gondoskodni.
Felek megállapodása alapján az Áru átvételekor Vevő vagy az általa megbízott személy köteles az Árut mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni

 

 

Szállítással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók

A lerakodási idő pótos tehergépkocsival max. 1 óra, szóló tehergépkocsival max. fél óra. Az ebből fakadó időbeni többlet a vevőt terheli, melynek összege 20.000 Ft+Áfa/óra.

Időbeni többletráfordítás:

  • várakozási idő
  • a lerakási idő a gépjárművezető önhibáján kívül hosszabb
  • nem megfelelő/megnehezített megközelítése a helynek

A szállítást csak jól megközelíthető és szilárd útburkolattal ellátott területre vállaljuk.

A súlykorlátozásokat- hidak, belógó villanyvezeték, fák, aluljárók, üdülő övezet-, illetve behajtási engedélyköteles helyszíneket a rendelés leadásának pillanatában feltétlenül jelezze felénk! Vidéki cím esetén a behajtási engedélyt a vevőnek kell biztosítania, ellenkező esetben nem tudjuk vállalni a szállítást.

 

A Gyártó és a Vevő jogai és kötelességei

 

A Vevő köteles a saját vagy megbízott fuvarozóival a Gyártó területén belül történő szállítás és munkavégzés során betartani a munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különösen tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó szabályokat, melyekről Gyártó jelen Szerződés aláírásakor Vevőt tájékoztatta. A Vevő kijelenti, hogy a Gyártó területein a munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különösen tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó szabályokat megértette és tudomásul vette és azt magára és az általa megbízott személyek vonatkozásában kötelezőnek ismeri el. Vevő kijelenti, hogy jelen pontban meghatározott szabályok megsértéséből eredő, magának, a Gyártónak és/vagy harmadik személyeknek okozott károkért kizárólag Vevő köteles helytállni, mely helytállásért Vevő jelen szerződést aláíró aláírásra jogosult képviselője külön is kezeskedik.

 

Termék minőség

 

Felek megállapodása alapján Gyártó által értékesített Áruról a Gyártó teljesítmény nyilatkozatot állít ki. A teljesítmény nyilatkozat letölthető a www.molnarbeton.hu. linkről/honlapról és az a szállítólevéllel együtt érvényes.

Gyártó termékfelelősségre vonatkozó törvény szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A törvényes előírások és a hatályban lévő, kötelező érvényű műszaki, európai és nemzeti szabványok szerint szavatolja termékei műszaki jellemzőit, minőségi követelményeit.
Amennyiben minőségi kifogás merülne fel úgy a vizsgálat végéig a termék nem beépíthető. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatók át.
A Gyártó képviselője a minőségi jegyzőkönyvet vesz fel a helyszínen. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint Vevő köteles a minőségi kifogását a még be nem épített termékre vonatkozóan haladéktalanul, írásban benyújtani. A minőségileg kifogásolt terméket a hatályos szabványok szerint Gyártó laborvizsgálatra küldi, töréstesztre, nyomáspróbára, adalékanyag-vizsgálatra. A termék felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek, melyeknek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek, mivel a termékben folyamatosan zajlanak a kémiai reakciók. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. Az irányadó szabványok szerint ezért színeltérésre, mészkivirágzásra gyártónak nincs garanciális, illetve jótállási kötelezettsége. A mindenkor kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár erejéig nincs cseregarancia
Gyártónak kizárólag termékfelelőssége van, így nem vonatkozik a garancia és szavatossági kötelezettség az esetleges vis major-elemi kárra, továbbá a termék lerakását végző, kivitelező által okozott elváltozásokra, kárra. Így különösen, ha nem megfelelően tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezik, ha nem megfelelő, elégtelen a kavics- vagy zúzalékágyazat, szakszerűtlen a fektetés vagy térkövenként változó és nem megfelelően betartott a fugatávolság, vagy szakszerűtlen, gumilap nélküli a vibrálás. Úgyszintén fektetési, kivitelezési hiba a lerakásnál, ha az anyagok különbözőségét, enyhe színeltérését, mészkivirágzását a normál, kezdő, záró és szegélyköveknél nem veszik figyelembe.

 

Bizalmas Információk

 

Gyártó és Vevő kötelezik magukat ,hogy a Felek között létrejött minden egyéb megállapodást, valamint a bármelyik Fél által a másik Félnek átadott minden információt, dokumentációt vagy adatot bizalmasan kezelik, azok tényét és tartalmát kölcsönösen üzleti titokként kezelik (a továbbiakban: „Bizalmas Információ”). Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, egyszersmind minden észszerűen elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne kerülhessen a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.
Egyik Felet sem terheli a fentiekben meghatározott titoktartási kötelezettség, amennyiben a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul, továbbá bármely Fél jogosult a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi. Gyártó a Vevő titoktartási kötelezettsége szakértőikre, alkalmazottaikra, ügynökeikre, tagjaikra és vezetőikre is vonatkozik, akik a titoktartási kötelezettséget valamennyi Fél írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel.
Felek rögzítik, hogy nem minősül a jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettség megszegésének az Megbízott azon magatartása, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok Megrendelő jelölt részére történő bemutatására vonatkozik.